text.skipToContent text.skipToNavigation
916.39ID91639

€ 20,70

Prix sans Livraison, hors taxe TVA et COV si applicable.
n.v.t.
0,02 l  |  
 
Sera commandé pour toi

VOC content (Swiss) 95,00%
gevaarBevat: .

Brandbare vloeistof. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Verwijderd houden van open vuur en hete oppervlakken. Niet roken. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. In geval van brand: Blussen met: CO2, bluspoeder of waterstraal. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwijdering of recycling in overeenstemming met de nationale regelgeving.