text.skipToContent text.skipToNavigation
Riepe LPZ/IIID91625

€ 76,00

Prix sans Livraison, hors taxe TVA et COV si applicable.
Faible niveau de stock

Eigenschappen
Zie bijbehorende productspecificatie.

Toepassing
Anti-hecht middel voor sproeiinrichting vooraan op kantenband

gevaar


Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…apparatuur gebruiken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. In geval van brand: Blussen met: CO2, bluspoeder of waterstraal. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwijdering of recycling in overeenstemming met de nationale regelgeving.


Règlement sur l'interdiction des produits chimiques (UE)