text.skipToContent text.skipToNavigation
Riepe LP/407/13ID91610

€ 13,80

Prix sans Livraison, hors taxe TVA et COV si applicable.
Disponible

Eigenschappen
Zie bijhorende productspecificaties.

Toepassing
Voor het reinigen van de kettingblokken, drukriem van uw kantenbandmachine en rubberen terugvoerband.

VOC content (Swiss) 99,96%
gevaar

Bevat: aceton.

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Produkt bevat: Precursoren voor explosieven die moeten worden gemeld. Aanbieden, binnenbrengen, bezit en gebruik volgens Verordening (EU) 2019/1148, Artikel 9.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…apparatuur gebruiken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwijdering of recycling in overeenstemming met de nationale regelgeving.


Règlement sur l'interdiction des produits chimiques (UE)