text.skipToContent text.skipToNavigation
Riepe LP305/98ID91601

€ 9,80

Prix sans Livraison, hors taxe TVA et COV si applicable.
Disponible

Eigenschappen
Zie bijbehorende productspecificatie.

Toepassing
Voor het manueel reinigen van de panelen na het verlijmen van de kantenband.

gevaar

Bevat: nafta (aardolie), met waterstof behandeld.

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…apparatuur gebruiken. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwijdering of recycling in overeenstemming met de nationale regelgeving.