text.skipToContent text.skipToNavigation
Riepe LP163/93ID91600

€ 69,80

Prix sans Livraison, hors taxe TVA et COV si applicable.
Disponible

Eigenschappen
Lijm op basis van caseïne die gemakkelijk te reinigen is in wasinstallaties met natronloogoplossing. Geschikt voor warme/koude en natte/droge glazen flessen. Kan gebruikt worden op rotatie en lineaire etiketteermachines. Spat niet en is gemakkelijk oppompbaar. Resistent tegen condenswater met hoge natte tack. Ijswatervast.

Toepassing
Voor de verlijming van etiketten op retour en niet retour glazen flessen. IJswater vast.

VOC content (Swiss) 96,98%
gevaar


Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Produkt bevat: Precursoren voor explosieven die moeten worden gemeld. Aanbieden, binnenbrengen, bezit en gebruik volgens Verordening (EU) 2019/1148, Artikel 9.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…apparatuur gebruiken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. In geval van brand: Blussen met: CO2, bluspoeder of waterstraal. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwijdering of recycling in overeenstemming met de nationale regelgeving.