text.skipToContent text.skipToNavigation
686.60 Jowapur® 1K PUR AdhesiveID68660
Flüssiger 1K PUR D4-Holzklebstoff von Jowat® für anspruchsvolle Klebungen mit langer Offener Zeit, faserverstärkt und fugenfüllend.
  • Auch für nicht tragende Bauteile geeignet
  • Fugenfüllende Eigenschaften
  • Lange Offene Zeit
  • Witterungsbeständige Klebung (D4)
  • Hohe Wärmebeständigkeit (Watt '91)
  • Schulungspflichtiges Produkt – Bitte Produktdetails beachten
Quantité Prix par pièce
1-11 € 11,27
12+ € 9,02
Prix sans Livraison, hors taxe TVA et COV si applicable.
Beige
0,5 kg  | fles (kunststof) | fluid
 
Disponible

Voor dragende konstructies

Eigenschappen
Zie bijbehorende productspecificatie.

Toepassing
Vezel versterkte voeg vullende 1 component kleefstof.
Voor lamelleren en vingerlassen onder DIN EN 301.
Verder ook inzetbaar voor niet gecertificeerde toepassingen, voor vele bouwmaterialen en houtsoorten.

Base Polyurethan (PU/PUR)
Viscosity bei 20 °C [mPas]: 10.200 ± 2.500 (Brookfield, Spindel 5, 20 UPM)
Processing temperature min. 10 °C
Density at +20 °C [g/cm³] ca. 1,15 g/cm³ (Jowat Prüfmethode)
Application quantity 120 - 200 g/m²
VOC content (Swiss) 0,20%
Open time at 20 °C / 50% RH [min] ca. 45 Minuten
Solids content 99 ± 1 % (Jowat Prüfmethode)
Minimum pressing time at 20 °C (Jowat test method) in minutes (Flächenklebung): 135 Minuten
gevaar

Bevat: methyleendifenyldiisocyanaat.

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. ### Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid. ###
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwijdering of recycling in overeenstemming met de nationale regelgeving.