text.skipToContent text.skipToNavigation
685.12 Jowapur® 1K PUR-prepolymerID68512
Flüssiger universeller 1K PUR D4-Montageklebstoff von Jowat® für diverse Werkstoffe, schwer entflammbar und mit kurzer Presszeit.
  • Schneller PU mit Presszeiten < 30 Minuten
  • Steuerrad zertifiziert (IMO Resolution A.1/3.18 "schwer entflammbar")
  • Lösemittel- und formaldehydfrei
  • Stark schäumend
Quantité Prix par pièce
1-35 € 8,04
36+ € 7,24
Prix sans Livraison, hors taxe TVA et COV si applicable.
Bruin
0,5 kg  | fles (kunststof) | fluid
 
Disponible

Voldoet aan IMO Resolution A.1/3.18e "brand vertragend"

Eigenschappen
zie bijbehorende productspecificatie.

Toepassing
PU lijm voor diverse plaatmaterialen en samengestelde elementen.
Verschillende isolatie platen en ander materialen.

Base Polyurethan (PU/PUR)
Viscosity 6.000 ± 1.500 mPas (Brookfield, RV, Spindel 5, 20 UPM)
Processing temperature min. 7 °C
Density at +20 °C [g/cm³] ca. 1,15 ± 0,05 g/cm³ (Jowat Prüfmethode)
Viscosity at 20 °C [mPas] 6.000 ± 1.500 ( Brookfield, RV, Spindel 5, 20 UPM)
VOC content (Swiss) 0,00%
Open time at 20 °C / 50% RH [min] bei +20 °C / 50 % r.F. [ min]: 10 ± 2 (Jowat Prüfmethode)
Minimum pressing time at 20 °C (Jowat test method) in minutes bei +20 °C [min]: ca. 25 ± 5 (Jowat Prüfmethode)
Stress group D4 + IMO Resolution "schwer entflammbar"
Foaming stark
gevaar

Bevat: difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen.

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. ### Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid. ###
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwijdering of recycling in overeenstemming met de nationale regelgeving.