text.skipToContent text.skipToNavigation
607.51 Jowatherm-Reaktant® PUR-hotmeltID60751
PUR-Kantenschmelzklebstoff mit super Anfangsfestigkeit
  • Für Kantenanleimmaschinen mit Patronenmagazin (Patronendurchmesser ca. 63 mm)
  • Gutmütige Verarbeitungseigenschaften
  • Kein Schmieren
  • Schulungspflichtiges Produkt – Bitte Produktdetails beachten
Quantité Prix par pièce
1-95 € 9,09
96+ € 8,18
Prix sans Livraison, hors taxe TVA et COV si applicable.
0,32 kg  | blik | Cartridge ( HOLZ-HER )
 
Disponible

Eigenschappen
Zie bijhorende productspecificatie.

Toepassing
Voor de verlijming van kunststof kantenband voorzien van een geschikte primer.
Ook voor papier, fineer, HPL, CPL en massiefhout kanten.

Base Polyurethan (PU/PUR)
Processing temperature 130 – 150 °C
Density at +20 °C [g/cm³] bei 20 °C: ca. 1,35 ± 0,05 g/cm³ (Jowat Prüfmethode)
Reaction time 4 - 7 Tage (je nach Umgebungsbedingungen)
Viscosity at 140 °C [mPas]: 75.000 ± 25.000 mPas (Brookfield, Thermosel Spindel 28, 5 UPM)
Open-Waiting-Film 8 ± 2 Sekunden (Jowat Prüfmethode bei 140 °C)
Softening range 70 ± 5 °C (Kofler Heizbank, im unvernetzen Zustand)
gevaar

Bevat: methyleendifenyldiisocyanaat.

Schadelijk bij inademing. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen. ### Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid. ###
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwijdering of recycling in overeenstemming met de nationale regelgeving.