text.skipToContent text.skipToNavigation
445.00 Jowat® Contact adhesiveID44500
Toluolhaltiger universeller Lösemittelklebstoff von Jowat® für den Streich- und Spritzauftrag mit hoher Ergiebigkeit und ausgezeichneter Anfangshaftung.
  • Sehr gut streich- und spritzfähig
  • Hohe Ergiebigkeit
  • Ausgezeichnete Anfangshaftung
  • Gute Wärme- und Kältebeständigkeit
Quantité Prix par pièce
1-11 € 11,01
12+ € 9,88
Prix sans Livraison, hors taxe TVA et COV si applicable.
Disponible

Eigenschappen
Zie bijbehorende productspecificatie.

Toepassing
Polychloropreen-lijm (CR) voor het lijmen van HPL, spaanplaten, fineer, MDF, vilt en veel kunststoffen met elkaar. Ook voor metaal.

Base Polychloropren
Density at +20 °C [g/cm³] at 20 °C [g/cm³]: 0.86 ± 0.02 ( Jowat test method)
Viscosity at 20 °C [mPas] 1,300 ± 150 ( Höppler, ball 5)
Solids content 2 h at 90 °C [%]: 24.0 ± 2.0 (Jowat test method)
Drying time 3
Material pressure 1 – 3 bar
Injection pressure 4 – 6 bar
Diameter 1,5 – 2 mm
gevaar

Bevat: nafta (aardolie), met waterstof behandeld, tolueen, ethylacetaat.

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat Produkt bevat: Precursoren voor explosieven die moeten worden gemeld. Aanbieden, binnenbrengen, bezit en gebruik volgens Verordening (EU) 2019/1148, Artikel 9. pijnhars dodecaan-1-thiol
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…apparatuur gebruiken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwijdering of recycling in overeenstemming met de nationale regelgeving.