text.skipToContent text.skipToNavigation
195.40 Jowat® isocyanaat verharderID19540
Emulgierbares modifiziertes Polyisocyanat von Jowat® zur Verbesserung der Wasserbeständigkeit und des Haftvermögens von D3-Dispersionsklebstoffen.
  • Kann die Wasserbeständigkeit von Klebstoffen erhöhen
  • Einsetzbar in Kombination mit den meisten D3-Dispersionen (z.B. Jowacoll® 103.30)
  • Schulungspflichtiges Produkt – Bitte Produktdetails beachten

€ 17,45

Prix sans Livraison, hors taxe TVA et COV si applicable.
Sera commandé pour toi

Eigenschappen
Zie bijhorende productspecificatie.

Toepassing
Verharder kan worden toegevoegd aan PVAc lijmen ter verhoging van de waterbestendigheid en hechting.
Door toevoegen van deze verharder verhoogd de kwaliteit klasse van D3 naar D4 (volgens DIN EN 204/205)

Toepassingsvoorbeelden
Deze verharder kan onder meer toegepast worden bij Jowacoll 103.05, 103.10 en 103.30 enz.

Base Isocyanate
Density at +20 °C [g/cm³] ca. 1,14 g/cm³ (Jowat Prüfmethode)
Viscosity at 20 °C [mPas] 2.500 ± 1.000
VOC content (Swiss) 0,00%
Stress group fasfasf
NCO content [%] 23,0 ± 1,5%
waarschuwingBevat: HDI oligomers, biuret, hexamethyleen-1,6-diisocyanaat.

Schadelijk bij inademing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. ### Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid. ###
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen dragen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwijdering of recycling in overeenstemming met de nationale regelgeving.