text.skipToContent text.skipToNavigation
192.40 Jowat® ReinigerID19240
Konzentrierter wasserlöslicher Reiniger von Jowat® für das restlose Entfernen wasserbasierter Klebstoffe von Maschinen und Arbeitsplatten.
  • Sehr ergiebig
  • Effektive und schnelle Reinigungswirkung

€ 94,00

Prix sans Livraison, hors taxe TVA et COV si applicable.
Geelachtig
10 kg  | jerrycan (kunststof) | fluid
 
Faible niveau de stock

Eigenschappen
Zie bijbehorende productspecificatie.

Toepassing
Hulpmiddel voor het reinigen van water-verdunbare lijmen op niet vochtgevoelige oppervlakken van machines en werktafels.
Uitgeharde lijmresten moeten mechanisch worden verwijderd.

Viscosity at 20 °C: fluid
Density at +20 °C [g/cm³] approx. 1,05 g/cm³
VOC content (Swiss) 0,00%
pH value at 20 °C approx. 7,5 ± 1,5
gevaarBevat: Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts, Alcohols, C12-18, ethoxylated.

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Na het werken met dit product … grondig wassen. Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.