Skip to content Skip to navigation menu
Riepe Lube penID91621

€ 12,40

excl. VAT plus Shipping
In Stock

Eigenschappen
Zie technische gegevensblad

Toepassing
Smeermiddel voor invoergeleider.
Eenvoudig op te brengen d.m.v. spons applicator.

waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…apparatuur gebruiken. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. In geval van brand: Blussen met: CO2, bluspoeder of waterstraal. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwijdering of recycling in overeenstemming met de nationale regelgeving.


Chemicals Prohibition Regulation (EU)