Skip to content Skip to navigation menu
687.40 Jowapur® 1K PUR AdhesiveID68740
Flüssiger universeller 1K PUR Montageklebstoff von Jowat® auch für schwierige Oberflächen mit sehr guter Haftung und langer Offener Zeit.
  • Sehr gute Haftung auch auf "kritischen" Oberflächen (z.B. Tropenholz)
  • Geringes Schäumverhalten
  • Zulassung für Schiffsbau (IMO-Zertifizierung)
  • Lösemittel- und formaldehydfrei
  • Schulungspflichtiges Produkt – Bitte Produktdetails beachten
Quantity Price each
1-11 € 12,58
12+ € 10,07
excl. VAT plus Shipping
In Stock

Voldoet aan IMO Resolution A.1/3.18e "brand vertragend"

Eigenschappen
Zie bijbehorende productspecificatie.

Toepassing
Kleefstof voor hardhout, HPL/CPL verbindingen, verzinkt metaal op hout, steen en vele andere bouwmaterialen.

Base Polyurethan (PU/PUR)
Processing temperature > 10 °C
Density at +20 °C [g/cm³] approx. 1.16
Application quantity ca. 150 - 200 g/m²
Appearance of the glue film light beige
Viscosity at 20 °C [mPas] 8.000 ± 3.000
VOC content (Swiss) 0,00%
Open time at 20 °C / 50% RH [min] 35 ± 5 minutes
Solids content 98.5 ± 1.5 %
Minimum pressing time at 20 °C (Jowat test method) in minutes 105-120 minutes
Foaming small amount
gevaar

Bevat: methyleendifenyldiisocyanaat, Silane, trimethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl]-.

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. ### Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid. ###
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwijdering of recycling in overeenstemming met de nationale regelgeving.